At Drumcree Parish Church with Revd Elizabeth Stevenson